Disclaimer voor bungalette.nl

Bungalette (Kamer van Koophandel: 75181576) verleent u hierbij toegang tot bungalette.nl en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. Bungalette behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. De informatie op bungalette.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Bungalette.

Beperkte aansprakelijkheid
Bungalette spant zich in om de inhoud van bungalette.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De op bungalette.nl aangeboden informatie wordt aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze kan op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Bungalette.
In het bijzonder zijn alle prijzen en afmetingen op bungalette.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Voor op bungalette.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Bungalette nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Bungalette en haar licentiegevers.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Bungalette, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen (huidige versie: september 2020). Voor meer informatie, neem direct contact met ons op.

Contact
Terug naar boven